Praktijk G. van der Heijdt - Psycholoog Psychotherapeut

Behandeling:

Intake

Bij een eerste intakegesprek inventariseren wij uw klachten en gaan we in op uw vragen. Tevens zal (een eerste aanzetten tot) een behandel plan met u besproken worden. Soms is hier meer dan één gesprek voor nodig. Wij verzoeken u om naar het eerste gesprek de verwijzing van uw huisarts, een identiteitsbewijs en het pasje van uw zorgverzekeraar mee te nemen.

Duur en frequentie

De sessies vinden aanvankelijk gemiddeld eens in de week of eenmaal in de twee weken plaats. Duur van een behandeling voor enkelvoudige problematiek is gemiddeld 5 tot 11 sessies (Basis GGZ). Voor complexere problematiek zal dit langer zijn (Gespecialiseerde GGZ). De duur van de gesprekken is 45 minuten.

Door- of terugverwijzing

Indien wij het idee hebben dat wij u geen passende behandeling kunnen bieden, of indien blijkt dat de behandeling bij onze praktijk niet toereikend is, zullen met u mogelijkheden voor andere behandelingen worden besproken, en zult u worden terugverwezen naar de huisarts voor verdere verwijzing.

Vragenlijsten

U wordt aan het begin van de behandeling, soms tijdens de behandeling, en aan het einde van de behandeling verzocht één of meerdere vragenlijsten (digitaal of op papier) in te vullen, om uw klachtniveau te meten. Dit gebeurt om u en ons meer inzicht te geven in uw klachten en het beloop hiervan.

Privacy

Uw behandeling en uw gegevens zijn niet toegankelijk voor buitenstaanders. We hebben een geheimhoudingsplicht, net als alle artsen. Deze en andere regels liggen vast in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Zonder uw toestemming mogen wij nimmer gegevens doorgeven aan derden.

Waarneming

Tijdens afwezigheid wordt er waargenomen door de andere collega in de praktijk of door Praktijk Psynergiek. Dit is voornamelijk bedoeld voor crisissituaties.

Informatie betreffende administratieve kant van de behandeling:

Uw dossier

Uw gegevens worden in een dossier vastgelegd. Op dit moment hanteren wij een papieren dossier; hierin zitten uw persoonsgegevens, de verwijsbrief van de huisarts, behandelplan en indicatieformulier, ingevulde vragenlijsten, evt. correspondentie en een beknopt verslag van iedere behandelgesprek. Hiernaast hanteren wij een elektronisch dossier, waarin alle gegevens opgeslagen zijn, die nodig zijn voor het indienen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraar. Na afsluiting van de behandeling zijn wij wettelijk verplicht dit dossier 15 jaar te bewaren en daarna te vernietigen. Indien uw wenst dat uw dossier eerder vernietigd wordt, dan moet u daar een formulier voor invullen. U heeft het recht om uw dossier in te zien. Voor inzage kunt u overleg plegen met uw behandelaar.

Rapportage en overleg

Overleg met uw huisarts, evt. andere verwijzer of bedrijfsarts vindt alleen plaats met uw schriftelijke toestemming. Het is gebruikelijk om na afloop van uw behandeling de huisarts schriftelijk op de hoogte te stellen. Ook hiervoor wordt uw toestemming gevraagd. Desgewenst kunt u een kopie van de brief ontvangen.

DIS (DBC-informatiesysteem)

Wij zijn wettelijk verplicht gepseudonimiseerde gegevens aan te leveren aan de DIS. Voor meer informatie kunt u kijken op de website http://dbcinformatiesysteem.nl/home.

Klachten

Uiteraard streven wij naar zo goed mogelijk contact en de best mogelijke hulpverlening. Mocht er toch iets zijn wat u niet prettig vindt, dan hopen wij dat u dit met uw "eigen" psycholoog zult bespreken. Mocht u dit moeilijk of onprettig vinden, dan kunt u dit met de andere psycholoog uit de praktijk bespreken of met Mw. A.M.G.P. Gerritsen van Praktijk Psynergiek, eveneens gevestigd in Gezondheidscentrum De Dennenkamp. Mochten wij er dan nog niet uitkomen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de Landelijke Vereninging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (www.lvvp.info)